لطفا ابتدا نوع شرکت خود را انتخاب نمایید

تا بر اساس تخفیف آن دوره هایی که در حال برگزاریست به شما نمایش داده شود

تخفیف: معاونت علمی 100% | صندوق نوآوری 70% | پارک علم و فناوری 50%

100%100% 100%رایگان راهنمای ثبت درخواست مشاوره

راهنمای دریافت گواهینامه حضور در رویداد